หลักสูตร

หลักสูตร ROBOFUN Education Center

Introduction to Robotics : ระยะเวลา 24 ชั่วโมงเรียน แบ่งออกเป็น 6 โครงงานหลัก พัฒนาหลักสูตรโดยสถาบันการเรียนรู้หุ่นยนต์ของ มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ประเทศสหรัฐอเมริกา
Robotic Engineering I : ระยะเวลา 45 ชั่วโมงเรียน แบ่งออกเป็น 6 โครงงานหลัก 6 การทดลอง พัฒนาหลักสูตรโดยสถาบันการเรียนรู้หุ่นยนต์ของ มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ประเทศสหรัฐอเมริกา
Robotic Engineering II : Robotic Engineering I : ระยะเวลา 60 ชั่วโมงเรียน พัฒนาหลักสูตรโดยสถาบันการเรียนรู้หุ่นยนต์ของ มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตะลุยโจทย์ WRO หรือ FLL : WRO และ FLL เป็น การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ โดยแต่ละปีจะมี การคัดเลือกตัวแทน ประเทศไทยไปแข่ง ซึ่งจะจัดแข่ง  ระดับคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชิงชะเลิศประเทศไทย และ ระดับนานาชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>