หลักสูตร

หลักสูตร ROBOFUN Education Center

Introduction to Robotics : ระยะเวลา 24 ชั่วโมงเรียน แบ่งออกเป็น 6 โครงงานหลัก พัฒนาหลักสูตรโดยสถาบันการเรียนรู้หุ่นยนต์ของ มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ประเทศสหรัฐอเมริกา
Robotic Engineering I : ระยะเวลา 45 ชั่วโมงเรียน แบ่งออกเป็น 6 โครงงานหลัก 6 การทดลอง พัฒนาหลักสูตรโดยสถาบันการเรียนรู้หุ่นยนต์ของ มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ประเทศสหรัฐอเมริกา
Robotic Engineering II : Robotic Engineering I : ระยะเวลา 60 ชั่วโมงเรียน พัฒนาหลักสูตรโดยสถาบันการเรียนรู้หุ่นยนต์ของ มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตะลุยโจทย์ WRO หรือ FLL : WRO และ FLL เป็น การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ โดยแต่ละปีจะมี การคัดเลือกตัวแทน ประเทศไทยไปแข่ง ซึ่งจะจัดแข่ง  ระดับคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชิงชะเลิศประเทศไทย และ ระดับนานาชาติ