จำหน่าย อุปกรณ์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สื่อการเรียนการสอน , สื่อคณิตศาสตร์ , scince show โดย บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล ด้วยประสบการณ์การจำหน่ายกว่า 44 ปี   

เมนูรายการสินค้า เมนูรายการสินค้า

ย้อนกลับ ย้อนกลับ


 ตำแหน่งที่ต้องการ
ตำแหน่งที่ต้องการ หัวหน้างานผลิต และ พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Production & RD Supervisor) 1 อัตรา
เงินเดือนที่ต้องการ โปรดระบุ
 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล
*
E-Mail
*
วัน/เดือน/ปี เกิด
ตัวอย่าง : 1 ม.ค. 2520
* อายุ ปี *
เพศ
ชาย   หญิง
รูปถ่าย ขนาดไม่เกิน 100k รองรับไฟล์ .jpg .gif .png
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา *
สถานะภาพ
  ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก *
โทรศัพท์ *
มือถือ *
 ข้อมูลการศึกษา
การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา *
สถานศึกษา *
สาขาวิชา *
ปีที่สำเร็จการศึกษา *
เกรดเฉลี่ย *
การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา
สถานศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา
สถานศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ
พูด ไม่ได้เลย   พอใช้   ดี   ดีมาก
อ่าน ไม่ได้เลย   พอใช้   ดี   ดีมาก
เขียน ไม่ได้เลย   พอใช้   ดี   ดีมาก
ภาษาอื่นๆ ระบุ
พูด ไม่ได้เลย   พอใช้   ดี   ดีมาก
อ่าน ไม่ได้เลย   พอใช้   ดี   ดีมาก
เขียน ไม่ได้เลย   พอใช้   ดี   ดีมาก
ความสามารถทาง Computer โปรดระบุความสามารถ
เช่น ประกอบ ซ่อม ดูแล Computer ได้ โปรแกรมที่ใช้
*
ความสามารถอื่นๆ
ยานพาหนะส่วนตัว ตัวอย่าง: รถยนต์ รถจักรยานยนต์
บุคคลอ้างอิง
หมายเลขโทรศัพท์บุคคลอ้างอิง
ประสบการณ์ทำงาน
1.
บริษัท
ตำแหน่ง
เงินเดือน
เบอร์โทรบริษัท
วันที่เริ่มงาน
วันที่ลาออก
สาเหตุที่ลาออก
ลักษณะงานที่ทำ
2.
บริษัท
ตำแหน่ง
เงินเดือน
เบอร์โทรบริษัท
วันที่เริ่มงาน
วันที่ลาออก
สาเหตุที่ลาออก
ลักษณะงานที่ทำ
3.
บริษัท
ตำแหน่ง
เงินเดือน
เบอร์โทรบริษัท
วันที่เริ่มงาน
วันที่ลาออก
สาเหตุที่ลาออก
ลักษณะงานที่ทำ
ความถนัด และ ลักษณะงานที่อยากจะทำ
*

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

123 หมู่ที่1 ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel.0-2459-4731-8 # 270 Fax:0-2459-4501
Website : http// www.gammaco.com
E-mail : personal@gammaco.com

ลงชื่อ รับเล่มรายการสินค้า

GAMMACO (Thailand) CO.,LTD.
เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 0-2459-4731-8 Fax. 0-2459-4501-4 sales@gammaco.com
44th Anniversary
ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 44 ปี
We strive our best to provide highest quality products and service !
footer logo Copyright © 2010 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
counter customizable free hit