รายชื่อคณะกรรมการ FLL 2016

นางนิตยา นักระนาด มิลน์

ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

คุณศิริรวี ราศี นักบริหารงาน 8

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์โคเนื้อ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

นายวิโรจน์ รัตนพรเจริญ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

อาจารย์ธีรวัฒน์ เบ็ญจวิไลกุล

อาจารย์โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์คฑาวุฒิ อุชชิน

อาจารย์โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ณัฐพล ปัญญาหลวง

อาจารย์โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายภาณุพงษ์ วันจันทึก

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะแลการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น

ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ.กิตติศักดิ์ วาดสันทัด

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ.วิชวุธ บุญญานุกูล

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางสาวณคณินฐ์ โชติศิริรัตน์

ผู้จัดการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น

อาจารย์ธิติกร สุทธิอาภา

ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

อาจารย์วีรเธียร์ เขียนมีสุข

ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

อาจารย์วริศร์ รัตนนิมิตร

ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

อาจารย์คมสันต์ พิทยาภรณ์

ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

นายวรวุฒิ แผงเพ็ชร์

นักบริหารงานช่าง 3

ส่วนปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย การประปานครหลวง

นายณัฐวุฒิ จ้อยเจริญ

วิศวกร 7

กองตรวจสอบการบริหารโครงการและงานก่อสร้าง การประปานครหลวง

อ. ณภัทร ยุนยะสิทธิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อ.วีระ ศรีอริยะกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อ.สุรชาติ จันทรชิต

ผู้เชี่ยวชาญห้องปฏิบัติการเมคคาทรอนิคส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อ.ธนภณ ศุภอัศวโภคิน

อาจารย์พิเศษสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

   
 
 
 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © By FLL Thailand 2016 of Gammaco Company. All rights reserved.